Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna
 
Rejestracja
 
Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj
 
STATUT ZS"S" O.S.W. 20.09.2008

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna -> STATUT
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
petersen
Semper FidelisDołączył: 13 Wrz 2008
Posty: 94
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: JS 3026 - WROCŁAW -
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 19:17, 22 Wrz 2008    Temat postu: STATUT ZS"S" O.S.W. 20.09.2008

STATUT Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacji Społeczno-Wychowawczej
Zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 20 września 2008 r.

STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC"
ORGANIZACJI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJPOSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Związek Strzelecki "Strzelec" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza, zwany dalej Związkiem, jest organizacja obronną - kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojen-nym Związku Strzeleckiego.

Art. 2

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Pola-ków za granicą, z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach. Siedzibą władz na-czelnych jest Warszawa.

Art. 3

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 4

Związek posiada sztandar wg ustalonego wzoru. Godłem Związku jest orzeł w koronie za-mkniętej z krzyżem, z literą S umieszczoną w tarczy amazonek.

Art. 5

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi Strzeleckie, Jednostki Strzeleckie i samodzielne Jednostki Strzeleckie.
2. Zasady działalności Okręgów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich określa Rozdział V statutu oraz regulamin organizacyjny Związku.
3. Jednostka Strzelecka może uzyskać osobowość prawną. Po uzyskaniu osobowo-ści prawnej Jednostka Strzelecka uzyskuje status samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.
4. Zasady działalności samodzielnych Jednostek Strzeleckich określa Rozdział VI statutu oraz regulamin organizacyjny Związku.


Rozdział II

CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 6

Celem Związku jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzelec-kiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
c) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywil-nej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
d) wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
c) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, O uczenie zdyscyplinowanego życia w zespo-le.

Art. 7

Związek realizuje swe cele poprzez:
a) zrzeszanie swoich członków w Jednostkach Strzeleckich oraz Samodzielnych Jednostkach Strzeleckich i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświa-towo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystycz-ną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
b) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w za-kresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
c) udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
d) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
c) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
O prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
g) prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Związku,
h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powoła-nymi do działania w zakresie obronności państwa,
i) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorial-nego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogól-nego i obywatelskiego,
j) kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów,
k) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i prze-prowadzanie zawodów sportowych i obronnych,
l) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,
m) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
n) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
o) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środo-wiska,
p) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.

Art. 8

Związek ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.
Działalność partii politycznych na terenie Związku jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.


Art. 9

Podstawę pracy wychowawczej Związku stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tra-dycje Oręża Polskiego.


Rozdział III

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA
ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 10

Członkiem Związku w rozumieniu art. 11 niniejszego statutu może być osoba, która ukończy-ła 16 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne, uznaje statut i złoży przyrzeczenie. Osoby, które wstąpiły do Związku przed dniem l września 1939 roku podej-mujące ponownie działalność nie mają obowiązku powtarzania przyrzeczenia. Przynależność organizacyjną osób, które nie ukończyły -16 roku życia określa regulamin organizacyjny w rozdziale "Orlęta".

Art. 11

Członkowie Związku dzielą się na:
a) czynnych,
b) seniorów,
c) współdziałających,
d) honorowych.

Art. 12

Członkiem czynnym jest osoba deklarująca swój osobisty i bezpośredni udział w pracy Związku. Członkostwo czynne nabywa się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego oraz poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w Książce Rozkazów terenowej jednostki organizacyjnej.

Art. 13

Seniorem Związku jest osoba, która wstąpiła do Związku przed dniem l września 1939 roku.

Art. 14

Członkami współdziałającymi mogą być następujące osoby pragnące realizować cele statuto-we:
a) byli członkowie czynni,
b) osoby fizyczne i prawne przyjęte do Związku ze względu na ich walory społeczne lub obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracach Związku, jednakże wyznające jego idee i okazujące mu moralne i materialne poparcie. Osobom prawnym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.
Godność członka współdziałającego może nadać Naczelna Rada Strzelecka (wewnętrzne Jed-nostki Strzeleckie) lub Zebranie członków samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Dotyczy to osób pragnących realizować cele statutowe Związku.

Art. 15

Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska, Związku, nie będąca członkiem Związku. Godność członka honorowego nadaje Naczelna Rada Strzelecka na wniosek dowódców Jednostek Strzeleckich i samodzielnych Jednostek Strzeleckich.

Art. 16

Wszyscy członkowie, będący osobami fizycznymi, mają:
a) prawo uczestniczenia w zebraniach członków Jednostek Strzeleckich i Samodzielnych Jednostek Strzeleckich,
b) bierne prawo wyborcze, o ile ukończyli 18 lat.
Osoby wybrane delegatami na Zjazd uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze.

Art. 17

Członkowie czynni mogą być mianowani na stopnie strzeleckie zgodnie z regulaminem stopni strzeleckich.

Art. 18

Członkom czynnym i seniorom przysługuje:
a) czynne prawo wyborcze,
b) prawo noszenia munduru i odznak w myśl instrukcji przyjętych przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 19

Członkowie Związku są zobowiązani:
a) kierować się Prawem Strzeleckim
b) przestrzegać statutu Związku,
c) wykonywać obowiązki nakładane przez regulaminy oraz uchwały władz Związku,
d) opłacać składki członkowskie,
e) działać lub współdziałać w pracach Związku.

Art. 20

PRAWO STRZELECKIE

1) Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
2) Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
3) Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba - żołnierzem Rze-czypospolitej Polskiej.
4) Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
5) Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
6) Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiar-ny.
7) Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkłada-jąc w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
Cool Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
9) Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organiza-cyjnego.
10) Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejęt-ności.

Art. 21

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego "Strzelec" - Organizacji Społeczno-Wychowawczej przyrzekam:
Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamia-ry tej najwyższej służbie podporządkowane będą.
Przyrzekam:
Powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.

Art. 22

Członkostwo w Związku ustaje:
a) w drodze własnoręcznego pisemnego oświadczenia członka skierowanego do dowódcy właściwej Jednostki Strzeleckiej lub Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej lub przesłanego władzom statutowym
b) poprzez skreślenie za nieuiszczanie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
c) poprzez wykluczenie w razie orzeczenia przez sąd powszechny kary za czyn hańbiący,
d) na mocy decyzji dowódcy Jednostki Strzeleckiej lub Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej za działanie sprzeczne z prawem i przyrzeczeniem strzeleckim,
e) na mocy prawomocnego orzeczenia Strzeleckiego Sądu Honorowego o wy-kluczeniu za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Związku oraz działalność na jego szkodę.
Od decyzji podjętej przez dowódcę Jednostki Strzeleckiej lub Samodzielnej Jednostki Strze-leckiej przysługuje odwołanie do Strzeleckiego Sądu Honorowego. Osoba, która utraciła członkostwo na mocy orzeczenia Strzeleckiego Sądu Honorowego ma prawo do wystąpienia na Walnym Zjeździe Delegatów bezpośrednio po otwarciu obrad, jeśli chce się zwrócić o przywrócenie członkostwa i praw poprzedzających wydanie orzeczenia.Rozdział IV

WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

Art 23

Władzami naczelnymi Związku są:
a) Walny Zjazd Delegatów,
b) Zarząd - zwany dalej Naczelną Radą Strzelecką,
c) Prezydium Zarządu - zwane dalej Komendą Główną,
d) Komisja Rewizyjna
c) Strzelecki Sąd Honorowy.

Art. 24

1. Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne odbywają się w terminie od 30 do 60 dni od daty podjęcia uchwały o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego przez Komisję Rewizyjną Związku, Komendę Główną lub 1/3 delegatów na ostatni Walny Zjazd. O miejscu, terminie i proponowanym po-rządku obrad powiadamia w drodze uchwały Naczelna Rada Strzelecka najdalej w ciągu 21 dni od daty upływu terminu Zjazdu zwyczajnego lub daty uchwały o zwołaniu Zjazdu Nad-zwyczajnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku w tak określonym terminie przez Na-czelną Radę Strzelecką, Zjazd zwołuje w drodze uchwały Komisja Rewizyjna Związku.
2. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci zebrań w Jednostkach Strze-leckich i Samodzielnych Jednostkach Strzeleckich, proporcjonalnie do liczby członków, po-twierdzonej danymi z konta bankowego i rejestrem składek opłaconych co najmniej do dnia Zjazdu, przesłanym do Komendy Głównej nie dalej niż na 90 dni przed terminem Zjazdu, tak aby łączna liczba delegatów nie przekraczała 200 osób.
3. Mandat delegata trwa przez całą kadencję władz. Zasady wyboru delegatów określa regu-lamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 25

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
a) delegaci zebrań w Jednostkach Strzeleckich i samodzielnych Jednostkach Strzeleckich,
b) członkowie władz wymienieni w art. 23 pkt b-e,
c) dowódcy Okręgów Strzeleckich oraz ich zastępcy (zgodnie z regulaminem organizacyj-nym)
d) Delegatami z wyboru na Walny Zjazd Delegatów są członkowie czynni tzn. osoby, które ukończyły lat 18, wybierani w określonej proporcji do ustalonego stanu liczebnego Jednostki Strzeleckiej i samodzielnej Jednostki Strzeleckiej - jeden delegat na każdych dziesięciu członków czynnych Jednostki Strzeleckiej. Każda rozpoczynająca się dziesiątka to jeden mandat.
c) Liczba członków Jednostki Strzeleckiej w celu wyboru delegatów określana jest na pod-stawie kontroli stanu składek osób, które złożyły Przyrzeczenie Strzeleckie.
D W przypadku niewypełnienia statutowego obowiązku płacenia składek przez Jednostkę Strzelecką, nie ma ona prawa wystawienia delegatów.
g) Delegatów na ogólnych Zebraniach Wyborczych Członków (ZWCz) Jednostki Strzelec-kiej wybierają członkowie czynni, którzy złożyli Przyrzeczenie Strzeleckie i opłacili składki.
h) Przy wyborze delegatów zgłosić można dowolną liczbę kandydatów. Głosowanie odbywa się po zamknięciu listy kandydatów w sposób tajny poprzez skreślenie nazwisk.
i) Mandat delegata trwa przez całą kadencję władz. Zasady wyboru delegatów określa regu-lamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką. Dodatkowe zasady wyboru delegatów w drodze uchwały może określić Naczelna Rada Strzelecka.

Art. 26

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
Do jego kompetencji należy wg kolejności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Strzeleckiej, Ko-mendy Głównej, Komisji Rewizyjnej oraz Strzeleckiego Sądu Honorowego,
b) udzielanie lub odmawianie absolutorium Naczelnej Radzie Strzeleckiej,
c) uchwalanie zmian w statucie,
d) wybieranie Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej - Komendanta Głównego,
c) wybieranie członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej i Strze-leckiego Sądu Honorowego,
d) nadawanie tytułów członka honorowego,
g) podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz Związku,
h) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Strzeleckiego Sądu Honorowego.

Art. 27

Jedna i ta sama osoba nie może należeć do więcej niż jednego organu władzy naczelnej Związku. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku i Strzeleckiego Sądu Honorowego nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.

Art. 28

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może mieć wszystkie kompetencje Zjazdu zwyczaj-nego, ale obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, co znajduje wyraz w treści uchwały o jego zwołaniu.

Art. 29

Naczelna Rada Strzelecka działa w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Do jej obowiązków należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
b) zatwierdzanie regulaminów przygotowanych przez Komendę Główną,
c) zwoływanie Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
d) wnioskowanie do właściwego organu resortu obrony narodowej o mianowanie Głównego Inspektora Wojskowego,
c) uchwalanie Regulaminu Wyboru Delegatów na Walny Zjazd Delegatów,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Związku,
g) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez Jednostki Strzeleckie,
h) wnioskowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń państwowych i resorto-wych dla
członków Związku, i) opiniowanie i zatwierdzanie spraw dotyczących m.in. nadawania Jednostkom Strzeleckim i
Samodzielnym Jednostkom Strzeleckim znaków organizacyjnych oraz patronatów,

Art. 30

Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej - Komendant Główny kieruje jej działalnością. Do jego obowiązków należy:
a) kierowanie pracami Naczelnej Rady Strzeleckiej i jej Prezydium - Komendy Głównej,
b) reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, instytucji, stowarzyszeń itp.,
c) prowadzenie korespondencji w imieniu Związku,
d) powoływanie i odwoływanie dowódców Okręgów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich
c) Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej jest osobiście odpowiedzialny za właściwe, terminowe zgłaszanie wszelkich zmian prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 31

Zebrania Naczelnej Rady Strzeleckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż raz na trzy miesiące. Zwołuje je Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej z własnej ini-cjatywy lub w ciągu najdalej 21 dni od daty otrzymania powiadomienia o nadesłaniu pisem-nego żądania 1/3 członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, wniosku Komisji Rewizyjnej, Ko-mendy Głównej lub Głównego Inspektora Wojskowego, przesłanych listem poleconym na adres siedziby Związku.

Art. 32

W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wchodzą Przewodniczący - Komendant Główny, Główny Inspektor Wojskowy oraz 9 członków.

Art. 33

1. Komenda Główna składa się z Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej - Ko-mendanta Głównego, Zastępców Komendanta Głównego, Głównego Inspektora Woj-skowego, Skarbnika i Sekretarza.
2. Naczelna Rada Strzelecka na pierwszym posiedzeniu ustala skład komendy głównej wy-biera spośród siebie, Zastępców Komendanta Głównego, Skarbnika i Sekretarza oraz wystę-pując do właściwego organu resortu obrony narodowej o mianowanie Głównego Inspektora Wojskowego.

Art. 34

Główny Inspektor Wojskowy mianowany jest na wniosek Naczelnej Rady Strzeleckiej przez właściwy organ resortu obrony narodowej i w sprawach szkolenia wojskowego podlega wyłącznie jemu.

Art. 35

Do obowiązków Komendy Głównej należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Związku,
b) przygotowywanie projektów regulaminów do zatwierdzenia przez Naczelną Radę Strze-lecką/
c) wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych,
d) powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku, określa-nie terenu ich działania oraz nadzorowanie ich działalności,
c) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
Komenda Główna może powierzyć wykonywanie części swoich obowiązków wybranej sa-modzielnej Jednostce Strzeleckiej.

Art. 36

Szczegółowy tryb pracy Komendy Głównej oraz władz terenowych jednostek organizacyj-nych Związku określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Naczelną Radę Strzelec-ką.

Art. 37

W razie sprzeczności uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej lub Komendy Głównej ze stano-wiskiem Głównego Inspektora Wojskowego w sprawie dotyczącej obronności, Przewodni-czący Naczelnej Rady Strzeleckiej zawiesza realizację uchwały do momentu rozstrzygnięcia sporu przez właściwy organ resortu obrony narodowej.

Art. 38

Za realizację szkolenia wojskowego w Związku odpowiada Główny Inspektor Wojskowy.

Art. 39

Komisja Rewizyjna Związku (w składzie od 3 do 5 osób) jest organem nadzorującym i kon-trolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Związku. W razie potrzeby dokonuje wykładni statutu Związku, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów. Składa ona sprawozdanie Walnemu Zjazdowi po przeprowadzeniu przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

Art. 40

1) Strzelecki Sąd Honorowy (w składzie od 3 do 5 osób) rozpoznaje sprawy członków Związku dotyczące nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Związku oraz rozpatruje spory osobiste o podłożu służbowym członków Związku.
2) Strzelecki Sąd Honorowy może orzekać następujące kary: upomnienie, nagana, zawie-szenie w prawach członka Związku lub wykluczenie ze Związku.
3) Od orzeczeń Strzeleckiego Sądu Honorowego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów, którego orzeczenie jest ostateczne.
4) Organizację i tryb pracy Strzeleckiego Sądu Honorowego określa regulamin zatwierdzony przez Naczelną Radę Strzelecką.
5) Sprawa przekazana Prezesowi Strzeleckiego Sądu Honorowego musi zostać rozpatrzona przez Sąd niezwłocznie, a orzeczenie musi być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od przekazania sprawy.
6) Z chwilą przekazania sprawy do rozpatrzenia Strzeleckiemu Sądowi Honorowemu członek Związku, przeciwko któremu toczy się postępowanie zostaje zawieszony w czynno-ściach do czasu wydania orzeczenia.

Art. 41

1) Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia obrad. Obrady władz o których mowa w art. 23 b-e mogą być zwoływane w pierwszym i drugim terminie, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia obrad w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
2) Wyboru władz Związku dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3) Kadencja władz trwa trzy lata i może zostać skrócona lub przedłużona o jeden rok w dro-dze zgodnych uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej.

Art. 42

Kooptacja władz Związku w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzącego z wyboru. Kooptacja następuje w razie nieobecności członka Naczelnej Rady Strzeleckiej na pierwszym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzeleckiej, a także w razie trzykrot-nej w ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu władzy do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa na zasadach określonych w art. 22. Kooptacji dokonuje organ w którego składzie nastąpił vacat.


Rozdział V

OKRĘGI STRZELECKIE I WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI STRZELECKIE

Art. 43

Terenowa struktura organizacyjna Związku obejmuje Okręgi Strzeleckie i' Jednostki Strze-leckie powoływane i rozwiązywane uchwałą komendy Głównej. Komenda Główna każdora-zowo określa teren działania w/w jednostek organizacyjnych.

Art. 44

Na czele Okręgów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich stoją dowódcy powoływani i odwo-ływani przez Komendanta Głównego. Dowódcy kierują działalnością Związku na danym te-renie.Rozdział VI

SAMODZIELNE JEDNOSTKI STRZELECKIE

Art. 45

1) Jednostka Strzelecka po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie organizacyjnym może ubiegać się o uzyskanie statusu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.
2) Uchwałę w tej sprawie podejmuje Naczelna Rada Strzelecka na wniosek zain-teresowanej Jednostki Strzeleckiej.
3) Uzyskanie statusu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej następuje poprzez uzyskanie przez Jednostkę Strzelecką osobowości prawnej.
4) Uzyskanie osobowości prawnej następuje w drodze wpisu do właściwego rejestru.
5) Związek nie odpowiada za zobowiązania samodzielnych Jednostek Strzeleckich.
6) Jednostka Strzelecka która uzyskała statusu samodzielnej oraz dokonała rejestracji w KRS nabywa wszelkie prawa własnościowe do majątku którym wcześniej dysponowała.
7) Dopuszcza się możliwość przystępowania do Związku innych organizacji „strzeleckich" (cele statutowe pokrywają się) jako samodzielne Jednostki Strzeleckie na zasadach określo-nych przez NRS (min. okres próbny).

Art. 46

Władzami samodzielnej Jednostki Strzeleckiej są:
a) Zebranie Członków,
b) Zarząd Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
c) Komisja Rewizyjna (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej).

Art. 47

1) Zebranie Członków jest najwyższą władzą samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
2) Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne mogą odbywają się w każdym terminie na wniosek Komisji Rewizyjnej samodzielnej Jednostki Strzeleckiej lub 1/3 członków samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Uchwałę o zwołaniu Zebrania Członków podejmuje Zarząd samodzielnej Jed-nostki Strzeleckiej.

Art. 48

Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej),
b) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Zarządowi samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
c) wybieranie Przewodniczącego Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
d) wybieranie pozostałych członków Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej c) wybie-ranie Komisji Rewizyjnej (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej),
O wybieranie delegatów samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na Walny Zjazd Delegatów,
g) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji władz naczelnych Związku


Art. 49

1) W skład Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej zwanego dalej Dowództwem wchodzi Przewodniczący Zarządu, zwany dalej Dowódcą oraz od 2 do 4 członków.
2) Dowództwo Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na pierwszym posiedzeniu wybiera spo-śród swojego składu Zastępcę Dowódcy oraz Skarbnika.

Art. 50

Do kompetencji Dowództwa należy:
a) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
b) zarządzanie majątkiem samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
c) prowadzenie bieżącej działalności samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
d) wykonywanie zarządzeń władz naczelnych Związku

Art. 51

Do kompetencji Dowódcy należy:
a) kierowanie pracami Dowództwa,
b) reprezentowanie samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na zewnątrz stosownie do terenu dzia-łania,
c) prowadzenie korespondencji w imieniu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
d) realizowanie uchwał i rozkazów władz naczelnych,
c) powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych w samodzielnej Jednostce Strzeleckiej na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym

Art. 52

1) Komisja Rewizyjna (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej) działa w składzie od 3 do 5 osób, wybiera spośród siebie Przewodniczącego który kieruje jej pracą.
2) Komisja Rewizyjna (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej) jest organem kontrolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Jednostki. Składa ona sprawozdanie na Zebraniu Członków.

Art. 53

l) Uchwały władz samodzielnej Jednostki Strzeleckiej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy.
2) Wyboru władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3) Kadencja władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej trwa trzy lata i może być skrócona lub przedłużona o jeden rok w drodze zgodnych uchwał Dowództwa i Komisji Rewizyjnej Samo-dzielnej Jednostki Strzeleckiej.
4) Kooptacja władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej następuje na zasadach określonych w art. 42 statutu.Rozdział VII

MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI ZWIĄZKU

Art. 54

Majątek Związku stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe powstające ze:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z działalności własnej, działalności gospodarczej i majątku Związku, w tym majątku odzyskanego,
c) dochodów z ofiarności publicznej, darowizn, zapisów i spadków, które Związek może przyjmować od osób fizycznych i prawnych,
d) dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez or-gany administracji rządowej i samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze.

Art. 55

1) Związek oraz samodzielne Jednostki Strzeleckie mogą prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w przepisach prawnych i finansowych.
2) Dochody z działalności gospodarczej Związku i Samodzielnych Jednostek Strzeleckich służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między człon-ków Związku.

Art. 56

1) Majątek Związku dzieli się na majątek Związku i majątek samodzielnych Jednostek Strze-leckich.
2) Składniki majątkowe samodzielnej Jednostki Strzeleckiej pochodzą min. z ma-jątku którym dysponowała ona przed uzyskaniem samodzielności.
3) Naczelna Rada Strzelecka zarządza pozostałą częścią majątku Związku.
4) Majątek Związku oraz majątek Samodzielnych Jednostek Strzeleckich służy re-alizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
5) Majątek Samodzielnych Jednostek Strzeleckich z chwilą ich rozwiązania przechodzi na własność Związku chyba ze podpisane umowy stanowią inaczej.

Art. 57

1. Związek, Jednostka Strzelecka oraz Samodzielna Jednostka Strzelecka nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przy-sposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi"
2. Majątek Związku, Jednostki Strzeleckiej oraz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej nie mo-że być przekazywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to na-stępuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Majątek Związku, Jednostki Strzeleckiej oraz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej nie mo-że być wykorzystywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wynika z celu statutowego organizacji,
4. W Związku, Jednostce Strzeleckiej, oraz Samodzielnej Jednostce Strzeleckiej zabrania się dokonywania zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmio-tów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób ich bliskich.

Art. 58

l) Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku potrzebne są podpisy: jednego członka Prezydium Naczelnej Rady Strzeleckiej ( Komendant Główny, Zastępca Komendanta Głównego lub Skarbnik) oraz członka Naczelnej Rady Strze-leckiej.
2) Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych samo-dzielnej Jednostki Strzeleckiej potrzebne są podpisy przynajmniej dwóch członków Za-rządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej - Dowódcy, Zastępcy Dowódcy lub Skarbnika.
3) Korespondencję należącą do wyłączności Głównego Inspektora Wojskowego podpisuje Główny Inspektor Wojskowy. Zarządzenia dotyczące nawet w części spraw woj-skowych podpisują Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej i Główny Inspektor Woj-skowy.
4) Inne dokumenty dla swej ważności wymagają podpisu przewodniczącego organu wysta-wiającego dokument lub upoważnionej przez niego osoby działającej ściśle w granicach otrzymanego upoważnienia.


Rozdział VIII

CHARAKTER PRAWNY, ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI ZWIĄZKU

Art. 59

Związek jest osobą prawną i może posiadać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i wszelkie inne zobowiązania, wysta-wiać weksle i czeki, zawierać kontrakty i umowy, pobierać składki, zakładać spółdzielnie, prowadzić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i imprezy dochodowe, przyjmować darowi-zny, legaty i zapisy, wreszcie przeprowadzać wszelkie inne transakcje i przedsięwzięcia przewidziane prawem. Może brać udział w związkach, komitetach, spółkach, stowarzysze-niach tak dochodowych, jak i nie posiadających tego charakteru.
1. Sprawy zmian statutu wymagają większości przynajmniej 2/3 głosujących w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania wyjątek stanowi art. 29 pk. j.
2. Dla ważności uchwały o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku, musi ona zostać podjęta w głosowaniu jawnym przez Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania.Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 61

Jednostkom Strzeleckim i samodzielnym Jednostkom Strzeleckim przysługuje prawo posia-dania sztandaru według wzoru zatwierdzonego przez Naczelną Radę Strzelecką.
Związek oraz Jednostki Strzeleckie i samodzielne Jednostki Strzeleckie mogą posiadać hono-rowe odznaki nadane za zasługi. Szczegóły określa osobny regulamin.
Członkowie Związku mają prawo używania mundurów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 62

Wszystkie regulaminy o jakich mowa w statucie są opracowywane, zatwierdzane i wprowa-dzane do użytku w przeciągu jednego roku od zatwierdzenia niniejszego statutu przez Walny Zjazd Delegatów. Za wykonanie postanowień tego artykułu odpowiedzialna jest Komenda Główna.

Art. 63

W razie wydania przez sąd postanowienia o odmowie rejestracji zmian statutu Związku Na-czelna Rada Strzelecka podejmuje uchwałę o zwołaniu, w ciągu 90 dni od daty uprawomoc-nienia się postanowienia, nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, którego porządek obrad musi uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

Art. 64

W razie wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nieważności obrad lub odmowie rejestracji nowowybranego składu władz Związku, członkowie ostatniego wpisanego do reje-stru sądowego składu Naczelnej Rady Strzeleckiej stają się Komisją Zjazdową i podejmują uchwałę o zwołaniu, w ciągu 90 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia, nadzwy-czajnego Zjazdu Delegatów, którego przygotowanie i porządek obrad muszą uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

Art. 65

Wobec ograniczenia w drodze niniejszej zmiany statutu przyszłych praw członków Związku wymienionych w art. 25b a , ograniczenie to wchodzi w życie z chwilą wydania postanowie-nia sądu o rejestracji niniejszego statutu. Do czasu wydania takiego postanowienia członko-wie Związku wymienieni w art. 25b mają prawa delegatów na Zjazd.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Strzelec Lusak
AdministratorDołączył: 14 Wrz 2008
Posty: 72
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 4/5
Skąd: Jelcz-Laskowice
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 19:20, 22 Wrz 2008    Temat postu:

Skrócona wersja ;p, ale to co najważniejsze jest(reszta nas chyba aż tak nie dotyczy albo jest to czysta formalność )

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
petersen
Semper FidelisDołączył: 13 Wrz 2008
Posty: 94
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: JS 3026 - WROCŁAW -
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 19:28, 22 Wrz 2008    Temat postu:

przepraszam, nei rozumiem, jak to skrócona wersja??

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Strzelec Lusak
AdministratorDołączył: 14 Wrz 2008
Posty: 72
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 4/5
Skąd: Jelcz-Laskowice
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 19:37, 22 Wrz 2008    Temat postu:

na oficjalnym forum jednostek strzeleckich czytałem sporo dłuższą wersję, chyba z godzinę czytałem i może byłem w 1/4 wszystkiego a informację były podobne lub wręcz takie same, ale znajdowały się tam jeszcze informację o mundurach i takich różnych pierdołach ;p.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
petersen
Semper FidelisDołączył: 13 Wrz 2008
Posty: 94
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: JS 3026 - WROCŁAW -
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 21:11, 22 Wrz 2008    Temat postu:

hehe widze, ze się strzelec zamotał, bo pewnie to były regulaminy... to jest sam statut, a regulaminy mozna pobrać równeiż na forum...

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
olka
UżytkownikDołączył: 14 Wrz 2008
Posty: 74
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Pon 12:23, 26 Sty 2009    Temat postu: stopnie

Dorosz;
i wyszło szydło z worka, kto nie czyta regulaminów to widac w nazewnictwie stopni, chyba moderaterowi sie cos popie......


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez olka dnia Wto 12:30, 27 Sty 2009, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna -> STATUT Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
 
 
Regulamin