Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna
 
Rejestracja
 
Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj
 
STATUT ZS"S" O.S.W. 18.10.1997

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna -> STATUT
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
petersen
Semper FidelisDołączył: 13 Wrz 2008
Posty: 94
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: JS 3026 - WROCŁAW -
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Nie 20:26, 14 Wrz 2008    Temat postu: STATUT ZS"S" O.S.W. 18.10.1997

STATUT
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC"
ORGANIZACJI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ
Uchwalony przez IV Walny Zjazd Delegatów 18.10.1997r.


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno- Wychowawcza, zwany dalej Związkiem, jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej - kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Art. 2

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą, z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.

Art. 3

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

Art. 4

Związek posiada sztandar wg ustalonego wzoru. Godłem Związku jest orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem, z literą S umieszczoną w tarczy amazonek.

Art. 5

Związek posiada wewnętrzne jednostki organizacyjne, którymi są okręgi i jednostki strzeleckie. Zasady pracy tych jednostek opierają się na przepisach określonych w regulaminie organizacyjnym Związku.

Rozdział II

CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 6

Celem Związku jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
c) przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, obrony cywilnej i życia rodzinnego
d) wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
e) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
f) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

Art. 7

Związek realizuje swe cele poprzez:
a) zrzeszanie swoich członków w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w m miejscach zamieszkania,
b) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
c) udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
d) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, wychowania fizycznego i sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
f) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
g) prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Związku,
h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju,
i) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
j) kształcenie kadry instruktorskiej,
k) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów obronnych na terenie Związku.

Art. 8

Związek ma prawo utrzymywać kontakty i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi. Działalność partii politycznych na terenie Związku jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków organizacji nie moją prawa brania w wystąpieniach partii politycznych oraz działania na ich rzecz, tak jednostkowo jak i zbiorowo.

Art. 9

Podstawę pracy wychowawczej Związku stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tradycje Oręża Polskiego.

Rozdział III

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 10

Członkiem Związku w rozumieniu art. 11 niniejszego statut może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne, uznaje statut i złożyła przyrzeczenie. Osoby, które wstąpiły do Związku przed dniem 1 września 1939 roku podejmujące ponownie działalność nie mają obowiązku powtarzania przyrzeczenia. Przynależność organizacyjna osób, które nie ukończyły 16 roku życia określa regulamin organizacyjny w rozdziale "Orlęta".

Art. 11

Członkowie Związku dzielą się na:
a) czynnych,
b) seniorów,
c) współdziałających,
d) honorowych.

Art. 12

Członkiem czynnym jest osoba deklarująca swój osobisty i bezpośredni udział w pracy Związku. Członkostwo czynne nabywa się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego.

Art. 13

Seniorem Związku jest osoba, która wstąpiła do Związku przez dniem 1 września 1939 roku lub osoba, która ukończyła 60 lat i służyła w Związku co najmniej 20 lat.

Godność seniora może nadać Naczelna Rada Strzelecka.

Art. 14

Członkami współdziałającymi mogą być:
a/ byli członkowie czynni,
b/ osoby fizyczne i prawne przyjęte do Związku ze względu na ich walory społeczne lub obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracy Związku, jednakże wyznające jego idee i okazujące mu moralne i materialne poparcie.

Godność członka współdziałającego może nadać Dowódca Okręgu Strzeleckiego. Dotyczy to członków czynnych i innych osób pragnących realizować cele statutowe.

Art. 15

Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska, Związku, nie będąca członkiem Związku. Godność członka honorowego nadaje Naczelna Rada Strzelecka na wniosek dowódców jednostek organizacyjnych Związku.

Art. 16

Wszyscy członkowie mają:
a) prawo uczestniczenia w zebraniach członków oddziałów,
b) bierne prawo wyborcze.
Osoby wybrane delegatami na Zjazd uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze.

Art. 17

Członkowie czynni mogą być mianowani na stopnie strzeleckie zgodnie z regulaminem stopni strzeleckich.

Art. 18

Członkom czynnym, honorowym i seniorom przysługuje:
a) czynne prawo wyborcze,
b) prawo noszenia munduru i odznak w myśl instrukcji przyjętych przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 19

PRAWO STRZELECKIE

1/ Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najważniejszym prawem strzeleckim.
2/ Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
3/ Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba - żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
4/ Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
5/ Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
6/ Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
7/ Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
8/ Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
9/ Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
10/ Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Art. 20

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego "STRZELEC" - Organizacji Społeczno-Wychowawczej przyrzekam:

Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.

Przyrzekam:

Powinności moje jako członka Związku Strzeleckiego "STRZELEC" - Organizacji Społeczno-Wychowawczej z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.

Art. 21

Członkostwo w Związku ustaje:
a) na pisemne żądanie członka skierowane do dowódcy właściwej wewnętrznej jednostki organizacyjnej,
b) poprzez skreślenie za nie uiszczenie składek przez okres trzech miesięcy,
c) poprzez wykluczenie w razie orzeczenia przez sąd powszechny kary za czyn hańbiący,
d) na mocy orzeczenia Strzeleckiego Sądu Honorowego o wykluczeniu za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Związku oraz działalność na jego szkodę, wydanego na wniosek Komendy Głównej lub Komisji Rewizyjnej. Orzeczenie takie jest ostateczne.

Z chwilą przekazania sprawy do rozpatrzenia Strzeleckiemu Sądowi Honorowemu członek zostaje zawieszony w czynnościach do czasu orzeczenia, nie ma praw wyborczych i jest zwolniony z obowiązków.

Rozdział IV

WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

Art. 22

Władzami Związku są:
a) Walny Zjazd Delegatów,
b) Zarząd - zwany dalej Naczelną Radą Strzelecką,
c) Prezydium Zarządu - zwane dalej Komendą Główną
d) Komisja Rewizyjna,
e) Strzelecki Sąd Honorowy.

Art. 23

Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne mogą odbywać się w każdym terminie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komendy Głównej lub 1/3 delegatów na Walny Zjazd, na podstawie uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej.

Art. 24

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
a) delegaci zebrań oddziałowych proporcjonalnie do liczby członków, tak, aby liczba delegatów nie przekraczała 200 osób,
b) członkowie władz wymienieni w art. 23 pkt b-e,

Mandat delegata trwa przez całą kadencję władz. Zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 25

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
Do jego kompetencji należy wg kolejności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komendy Głównej, Komisji Rewizyjnej oraz Strzeleckiego Sądu Honorowego,
b) udzielanie lub odmawianie absolutorium Naczelnej Radzie Strzeleckiej,
c) uchwalanie zmian i uzupełnianie statutu,
d) wybieranie Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej - Komendanta Głównego,
e) wybieranie członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego,
f) nadawanie tytułów honorowych,
g) podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz Związku.

Art. 26

Jedna i ta sama osoba nie może należeć do więcej niż jednego organu władzy w Związku.

Art. 27

Do kompetencji Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów należą uprawnienia wymienione w art. 26, z wyjątkiem zmian i uzupełnień statutu bądź ordynacji wyborczej oraz podejmowanie uchwał o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 28

Naczelna Rada Strzelecka działa w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Do jego obowiązków należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
b) zatwierdzanie regulaminów przygotowanych przez Komendę Główną,
c) zwoływanie Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
d) wnioskowanie do właściwego Organu Resortu Obrony Narodowej o mianowanie Głównego Inspektora Wojskowego,
e) uchwalanie Regulaminu Wyboru Delegatów na Walny Zjazd Delegatów,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Związku,
g) w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz Związku.

Art. 29

Przewodniczący Naczelnej rady Strzeleckiej - Komendant Główny kieruje jej działalnością, do jego obowiązków należy:
a) kierowanie pracami Naczelnej Rady Strzeleckiej i jej Prezydium - Komendy Głównej,
b) reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, instytucji, stowarzyszeń itp.,
c) prowadzenie korespondencji w imieniu Związku,
d) mianowanie i odwoływanie dowódców wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Art. 30

Zebrania Naczelnej Rady Strzeleckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż raz na trzy miesiące. Zwołuje je Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komendy Głównej lub Głównego Inspektora Wojskowego.

Art. 31

W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wchodzą Przewodniczący - Komendant Główny, członkowie Prezydium - Komendy Głównej, Główny Inspektor Wojskowy oraz 13 członków.

Art. 32

Komenda Główna składa się z Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej - Komendanta Głównego, Głównego Inspektora Wojskowego i 4 członków.

Art. 33

Główny Inspektor Wojskowy mianowany jest na wniosek Naczelnej Rady Strzeleckiej przez właściwy organ resortu Obrony Narodowej i w sprawach szkolenia wojskowego podlega wyłącznie jemu.

Art. 34

Do obowiązków Komendy Głównej należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Związku,
b) przygotowywanie projektów regulaminów do zatwierdzenia przez Naczelną Radę Strzelecką,
c) wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych,
d) nadzorowanie działalności oraz powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku,
e) reprezentowanie Związku na zewnątrz.

Art. 35

Szczegółowy tryb pracy Komendy Głównej i komend wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Naczelną Radę Strzelecką,

Art. 36

W razie sprzeczności uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej lub Komendy Głównej ze stanowiskiem Głównego Inspektora Wojskowego w spawie dotyczącej obronności, Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej zawiesza realizację uchwały do momentu rozstrzygnięcia sporu przez właściwy organ resortu Obrony Narodowej.

Art. 37

Za realizację szkolenia wojskowego w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych szczebla okręgowego odpowiadają inspektorzy szkolenia wojskowego mianowani przez Głównego Inspektora Wojskowego.

Art. 38

Komisja Rewizyjna (w składzie od 3 do 5 osób) jest organem nadzorującym i kontrolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Związku. W razie potrzeby dokonuje wykładni statutu Związku. Składa ona sprawozdanie Walnemu Zjazdowi po przeprowadzeniu przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

Art. 39

Strzelecki Sąd Honorowy (w składzie się od 3 do 5 osób) orzeka w sprawach określonych w art. 22 pkt c oraz rozpatruje spory osobiste o podłożu służbowym członków Związku. Wybiera ze swego grona prezesa. Sąd jest niezawisły w orzekaniu, a jego orzeczenia są ostateczne. Tryb postępowania i kompetencje Sądu określa regulamin zatwierdzony przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 40

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia obrad w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych - chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.

Wyboru władz Związku dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Kadencja władz trwa trzy lata i może zostać skrócona lub przedłużona o pół roku w drodze zgodnych uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej.

Art. 41

Kooptacja władz Związku w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzącego z wyboru. Kooptacja następuje w razie trzykrotnej w ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu władzy, do którego został wybrany lub w razie ustanie jego członkostwa na zasadach określonych w art. 22. Kooptacji dokonuje organ, w którego składzie nastąpił vacat.

Rozdział V

MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI ZWIĄZKU

Art. 42

Majątek Związku stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe powstające ze:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z działalności własnej, działalności gospodarczej i majątku Związku, w tym majątku odzyskanego,
c) dochodów z ofiarności publicznej, darowizn, zapisów i spadków, które Związek może przyjmować od osób fizycznych i prawnych,
d) dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze.

Art. 43

Majątek jest własnością całego Związku, reprezentowanego przez Naczelną Radę Strzelecką, która nim zarządza; służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku. Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej może upełnomocnić dowódców wewnętrznych jednostek organizacyjnych do zarządzania częścią majątku Związku.

Art. 44

Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku potrzebne są podpisy przynajmniej dwóch członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, w tym Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej lub Skarbnika.

Korespondencję należącą do wyłączności Głównego Inspektora Wojskowego podpisuje Główny Inspektor Wojskowy. Zarządzenia dotyczące nawet w części spaw wojskowych podpisują Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej i Główny Inspektor Wojskowy.

Inne dokumenty dla swej ważności wymagają podpisu przewodniczącego organu wystawiającego dokument lub upoważnionej przez niego osoby działającej ściśle w granicach otrzymanego uprawnienia.

Rozdział VI

CHARAKTER PRAWNY, ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI ZWIĄZKU

Art. 45

Związek jest osobą prawną i może posiadać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i wszelkie inne zobowiązania, wystawiać weksle i czeki, zawierać kontrakty i umowy, pobierać składki, zakładać spółdzielnie, prowadzić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i imprezy dochodowe, przyjmować darowizny, legaty i zapisy, wreszcie przeprowadzać wszelkie inne transakcje i przedsięwzięcia przewidziane prawem. Może brać udział w związkach, komitetach, spółkach, stowarzyszeniach tak dochodowych, jak i nie posiadających tego charakteru.

Art. 46

Sprawy zmian statutu wymagają większości przynajmniej 2/3 głosujących w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania.

Do ważności uchwały o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku, musi ona zostać podjęta w głosowaniu jawnym przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania. W sprawach majątku będącego w gestii resortu Obrony Narodowej decyduje Minister Obrony Narodowej.

Rozdział VII

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Art. 47

Wewnętrznym jednostkom organizacyjnym Związku przysługuje prawo posiadania chorągwi wzoru zatwierdzonego przez władze naczelne.

Związek może posiadać honorowe odznaki nadane za zasługi. Szczegóły określa osobny regulamin.

Członkowie Związku mają prawo używania mundurów, wzoru uzgodnionego z resortem Obrony Narodowej.

Art. 48

Wszystkie regulaminy, o jakich mowa w statucie są opracowywane, zatwierdzane i wprowadzane do użytku w przeciągu jednego roku od zatwierdzenia niniejszego statutu przez Walny Zjazd Delegatów. Za wykonanie postanowień tego artykułu odpowiedzialna jest Komenda Główna.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.js3003jelczlaskowice.fora.pl Strona Główna -> STATUT Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
 
 
Regulamin